Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Zasady i warunki prawne

Poniżej znajdują się zasady i warunki prawne określone przez spółkę sweet startup ltd, które podlegają prawu Wielkiej Brytanii. 

Spółka przetwarza wniosek zgodnie z wymaganiami i żądaniami klienta i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje. Spółka dołoży wszelkich starań, aby uzyskać prawidłową wizę w określonym czasie. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za następujące zdarzenia w ambasadzie: odmowa wydania wizy, odmowa przyjęcia wniosku, wydanie nieprawidłowej wizy, opóźnienie w przetwarzaniu wizy.

Jeśli spółka spowoduje którekolwiek z powyższych poprzez błąd lub zaniechanie, jej odpowiedzialność jest ściśle ograniczona do kosztów wizy zastępczej lub zwrotu wszystkich wniesionych opłat, przy czym spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty następcze, takie jak, ale nie wyłącznie: utracone zyski / dochody, utracone bilety lotnicze.

Prawa do odstąpienia od umowy

Po przesłaniu wniosku online lub telefonicznie zakłada się, że klient wyraził zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie przetwarzania wniosku i korzystanie z naszych usług, a przyjmując niniejsze warunki klient wyraża na to wyraźną zgodę. W związku z powyższym klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich (Informacje, anulowanie i opłaty dodatkowe) z 2013 r. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. a) i art. 37 ust. 1 lit. a) klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usług w okresie anulowania.

Własność

Niniejsza witryna internetowa jest USA-ESTA.PL własnością spółki sweet startup ltd. i jest przez nią zarządzana. Osoby, które nie wyrażają zgody na obowiązywanie i przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania, nie powinny uzyskiwać dostępu do niniejszej witryny ani z niej korzystać.

Ograniczenia użytkowania

Nie wolno korzystać z niniejszej witryny ani z usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem dla osobistych korzyści i nie wolno sprzedawać ani dostarczać osobom trzecim, ani w inny sposób czerpać zysków z jakichkolwiek usług lub informacji (ani żadnych ich modyfikacji, adaptacji lub analiz) dostępnych na tej stronie lub za jej pośrednictwem.

Bezpieczeństwo

Zastrzegamy sobie prawo do: a) zmiany i/lub wprowadzenia nowych i/lub dodatkowych środków bezpieczeństwa bez uprzedzenia; b) czasowego wycofania i/lub ograniczenia dostępności strony dla jakichkolwiek osób; oraz c) podejmowania jakichkolwiek kroków, które uznamy za konieczne w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności witryny oraz informacji przechowywanych w jej bazach danych.

Dokładność i treści zawarte w witrynie

Informacje dostępne na tej stronie i za jej pośrednictwem są opracowywane przy użyciu uzasadnionych umiejętności i staranności. Jednak niektóre informacje mogły zostać opracowane i/lub dostarczone przez podmioty zewnętrzne niewchodzące w skład naszej sieci. USA-ESTA.PL nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji uzyskanych od podmiotów zewnętrznych. Ponadto błędy i pominięcia w informacjach dostępnych na tej stronie i za jej pośrednictwem mogą wystąpić z powodu wielu czynników, które są nieodłącznie związane z każdym systemem internetowym i które nie są pod naszą uzasadnioną kontrolą. Na przykład na informacje może mieć wpływ błąd maszyny, oprogramowania lub operatora lub awaria w związku z transmisją danych. W związku z tym informacje są dostarczane „takie jakie są” (tzn. bez gwarancji) i zawsze należy podjąć próbę weryfikacji dokładności wszelkich informacji uzyskanych na tej stronie przed opieraniem się na nich.
Jest to dynamiczna strona, w wyniku czego treści, układ i jej działanie mogą się zmieniać od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczona licencja i własność

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na pobieranie materiałów zawartych na tej stronie na komputer osobisty oraz na drukowanie papierowej kopii takich materiałów wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem że wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności pozostaną nienaruszone.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie i konkretnie dozwolonych w niniejszych warunkach użytkowania, wszelkie tłumaczenie, retransmisja, dystrybucja lub inne wykorzystanie materiałów zawartych na tej stronie i w jej bazach danych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub innych mediach jest surowo zabronione. Zabrania się również: a) umieszczania tej strony lub jakiejkolwiek jej części na jakiejkolwiek innej stronie; b) dublowania tej witryny na innym serwerze; lub c) używania zautomatyzowanych technologii przechwytywania ekranu lub „screen scraping” w celu uzyskania jakichkolwiek informacji z tej witryny.
Udzielenie niniejszej ograniczonej licencji jest uzależnione od zgody użytkownika i przestrzegania przez niego wszystkich warunków użytkowania.
Oprogramowanie (jeśli jest) udostępnione do pobrania z tej strony jest naszą własnością lub jest nam licencjonowane. Licencjobiorca może korzystać z takiego oprogramowania wyłącznie zgodnie z licencją użytkownika końcowego dołączoną do tego oprogramowania lub, w przypadku braku takiej licencji, użytkownik otrzymuje niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie ze wspomnianego oprogramowania do korzystania z tej witryny zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
Wszelkie prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej i prawa własności wszelkiego rodzaju związane w jakikolwiek sposób z tą witryną (w tym, ale nie wyłącznie, te odnoszące się do jej treści, marki i usług, oprogramowania i wszelkich innych materiałów udostępnionych na niej i za jej pośrednictwem), które nie zostały przyznane zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania, są niniejszym wyraźnie zastrzeżone dla USA-ESTA.PL lub, w przypadku jakichkolwiek innych marek, nazw i logo prezentowanych na tej stronie, ich odpowiednich posiadaczy.

Zgoda użytkownika

Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie (zarówno w EOG, jak i poza nim) Danych użytkownika przez USA-ESTA.PL w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i umożliwienia korzystania z witryny i otrzymywania ESTA.

Regulamin dostaw

Regulamin dostaw ma na celu wyjaśnienie klientom, w jaki sposób świadczymy Usługę Przetwarzania oferowaną na naszej stronie internetowej. 

1- USA-ESTA.PL jest prywatną, zewnętrzną agencją przetwarzania danych wniosków ESTA i nie jest w żaden sposób powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

2- Świadczone usługi:

 • Wprowadzanie i przetwarzanie danych wniosku o zwolnienie z obowiązku wizowego ESTA.
 • Przetwarzanie tego samego dnia i aktualizacja statusu.
 • Dostarczenie potwierdzenia zezwolenia na podróż pocztą elektroniczną
 • Aktualizacje informacji o wniosku i sprawdzanie statusu przez 2 lata od otrzymaniazezwolenia ESTA.
 • Codzienna i całodobowa obsługa klienta ESTA przez e-mail i telefonicznie.

3- USA-ESTA.PL nie gwarantuje, że wniosek zostanie zaakceptowany, przetwarzamy jedynie dane wniosku klienta i integrujemy je z systemem ESTA CBP.

4- Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie prawidłowych i dokładnych informacji do wniosku; USA-ESTA.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odrzucone wnioski z powodu nieważnych lub nieprawidłowych informacji przesłanych przez klienta.

5- Po przesłaniu danych wniosku, USA-ESTA.PL ma 24 godziny na przetworzenie wniosku i dostarczenie aktualizacji statusu klientowi. Żadne roszczenia serwisowe nie są przyjmowane w przypadku niedostarczonych dokumentów potwierdzających podróż przed upływem 24 godzin od przesłania informacji przez klienta. Klient ma prawo do reklamacji, jeśli nie otrzyma dokumentu potwierdzającego lub aktualizacji statusu po 24 godzinach.

6- Wnioski mogą zostać wstrzymane przez CBP z wielu powodów; w takich przypadkach przedstawiciel obsługi klienta skontaktuje się z klientem w celu skoordynowania możliwego rozwiązania. Dotyczy to również odrzucenia wniosku.

7- Usługi świadczone są w związku ze składaniem wniosków ESTA. Koszt przetwarzania wniosków obejmuje wszystkie opłaty za usługi (do 81 USD), które są zależne od lokalizacji wnioskodawcy. Nie jesteśmy powiązani z rządem USA ani ambasadą tego kraju. Opłata manipulacyjna obejmuje 14 USD należne rządowi USA za wydanie ESTA. Wniosek można złożyć bezpośrednio na stroniehttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Nabywając nasze usługi, klient zgadza się uiścić opłatę za usługę wprowadzania danych i za usługę pomocy, która obejmuje obowiązkową opłatę w wysokości 14 USD wnoszoną przez USA-ESTA.PL w jego imieniu na rzecz Urzędu Celnego i Ochrony Granic oraz rządu amerykańskiego jako opłatę za korzystanie z systemu ESTA.

8- Klient udziela również wyraźnego upoważnienia na zarządzanie przez USA-ESTA.PL jego danymi we wniosku oraz na złożenie wniosku w jego imieniu do systemu CBP ESTA. Zgodnie z naszą polityką ochrony danych i oświadczeniem o ochronie prywatności CBP pod adresem: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- Klient zaświadcza, że jest uprawniony i prawnie upoważniony do zapłaty za pomocą przesłanej karty kredytowej lub debetowej. USA-ESTA.PL obciąży przesłaną kartę kredytową jedną całkowitą opłatą i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne wykorzystanie informacji kredytowych podanych przez klienta.

Po zakończeniu świadczenia usługi przetwarzania tego samego dnia, włącznie z weekendami i świętami, dostarczymy klientowi produkt wyłącznie pocztą elektroniczną.

Zdecydowanie zalecamy dodanie naszego adresu e-mail orders@USA-ESTA.PL do białej listy, aby upewnić się, że nasz adres e-mail nie zostanie odrzucony z powodu przepełnionej skrzynki odbiorczej.

Pliki PDF można odczytać za pomocą programu Adobe Reader, który można pobrać bezpłatnie

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego regulaminu dostaw, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną (support@USA-ESTA.PL). Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Nasza usługa przetwarzania zostaje uznana za dostarczoną do klienta po przesłaniu pocztą elektroniczną. Zalecamy zabranie ze sobą wydrukowanej kopii zezwolenia na podróż, ponieważ niektóre linie lotnicze mogą żądać okazania jej podczas odprawy.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

(a) Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach użytkowania, niniejsza strona, jej zawartość i wszelkie sposoby jej wykorzystania są dostarczane i dozwolone bez żadnych oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, a my zrzekamy się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie lub dostępne za jej pośrednictwem są odpowiednie, kompletne, dokładne lub aktualne, ani nie gwarantujemy, że strona (lub jakakolwiek jej część) będzie zawsze dostępna, w pełni funkcjonalna lub wolna od błędów i wirusów. W związku z powyższym użytkownik akceptuje, że jedyny środek zaradczy w przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania będzie dla niego dostępny w razie naruszenia przez nas umowy zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
(b) Z zastrzeżeniem punktu (d) poniżej, ale w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i zobowiązania (niezależnie od tego, czy zostały spowodowane naszym zaniedbaniem, czy też nie) za utracony czas, utratę/uszkodzenie jakichkolwiek danych, utratę jakichkolwiek zysków, możliwości i wartości firmy oraz wszelkie pośrednie, wtórne i karne straty lub szkody wynikające z korzystania z tej witryny lub w związku nim i/lub korzystania z informacji w niej zawartych lub jakichkolwiek usług świadczonych za jego pośrednictwem, niezależnie od tego, jak powstały, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), statutu lub w inny sposób, a nawet jeśli było to racjonalnie możliwe do przewidzenia lub zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat / szkód / zobowiązań.
(c) Z zastrzeżeniem punktu (d) poniżej, ale w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza całkowita łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej umowy w odniesieniu do bezpośrednich strat i szkód oraz innej bezpośredniej odpowiedzialności, niezależnie od tego, jak powstały, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), statutu lub w inny sposób, będzie ograniczona do 100 GBP w odniesieniu do jednego roszczenia lub serii powiązanych roszczeń.
(d) Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:
(i) straty lub szkodę z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem; lub
(ii) za podanie fałszywych informacji przez nas lub osoby pozostające pod naszą kontrolą.
(e) Niniejsze warunki użytkowania w żaden sposób nie ograniczają ustawowych praw użytkowników korzystających z witryny jako konsumenci.

Zasady zwrotu kosztów

Jeśli wniosek zostanie odrzucony przez Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) ze statusem „Brak zezwolenia na podróż”, opłata za usługę przetwarzania zostanie zwrócona w ramach naszej gwarancji zwrotu kosztów, jeśli klient złoży wniosek o zwrot za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sporadycznych przypadkach uchylenia przez rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdzenia zezwolenia ESTA, nie będziemy w stanie dokonać zwrotu pieniędzy i zdecydowanie zalecamy potwierdzenie zezwolenia ESTA przed odprawą lub rezerwacją lotu do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jesteśmy firmą prywatną i nie jesteśmy powiązani z podmiotami rządowymi, podkreślamy, że decyzje o zezwoleniu na wjazd do Stanów Zjednoczonych są w wyłącznej gestii Urzędu Celnego i Ochrony Granic.

Jeśli wniosek nie został odrzucony, ale klient chce uzyskać zwrot pieniędzy z innego powodu, prosimy o kontakt z nami. Bierzemy pod uwagę wyjątkowe okoliczności i zdarzenia poza kontrolą klienta oraz rozważymy zwrot pieniędzy w poszczególnych przypadkach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o e-mail na adres support@usa-esta.com.

Zwrot opłaty za naszą usługę obejmuje opłaty dokonywane bezpośrednio za przetwarzanie wniosku i niestety nie obejmuje żadnych opłat na rzecz stron trzecich, które mogły zostać poniesione, np. opłat za kartę kredytową/debetową lub obciążeń innych podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie płatności.

Zwroty są zawsze w walucie USD. Kurs wymiany jest określany przez wystawcę karty kredytowej/debetowej. Niestety nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice w kwotach zwrotów w oparciu o wahania kursów walut lub opłaty za wymianę naliczane przez dostawcę karty.

Wszelkie dokonane zwroty zostaną zaksięgowane na karcie użytej do pierwotnego zakupu. Ma to na celu ochronę bezpieczeństwa i zapobieganie kradzieży, utracie lub oszustwom. Aby poprosić o zwrot pieniędzy, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając następujące informacje:

 • Imię i nazwisko;
 • Powód żądania zwrotu pieniędzy;
 • Adres e-mail powiązany z pierwotnym zakupem;
 • Ostatnie cztery (4) cyfry karty kredytowej użytej do dokonania zakupu.

Zwrot zostanie wpłacony na konto karty debetowej/kredytowej klienta w ciągu 24 godzin, a po zaakceptowaniu zwrotu przez bank będzie on widoczny na wyciągu w ciągu 3-5 dni roboczych.

Jeśli powód zwrotu nie został tutaj wymieniony lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zwrotów, prosimy o kontakt z nami.

Rozdzielność postanowień

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie w dowolnym momencie uznane za nieważne przez sąd, trybunał lub inny organ właściwej jurysdykcji bądź zostanie uznane za niewykonalne w inny sposób, decyzja ta nie anuluje ani nie unieważnia pozostałej części niniejszych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania uważa się za zmienione poprzez modyfikację lub oddzielenie takich postanowień, jeśli jest to konieczne do uczynienia ich ważnymi, zgodnymi z prawem i wykonalnymi, przy jednoczesnym zachowaniu ich celów, lub, jeśli nie jest to możliwe, poprzez zastąpienie innym postanowieniem, które pozostaje ważne, legalne i wykonalne i które w istotnym stopniu gwarantuje realizację założonych celów. Wszelkie nieważne lub niewykonalne postanowienia lub postanowienia zostaną oddzielone od niniejszych warunków użytkowania, tak aby nie miały wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień lub aby nie wpływały na ważność danych postanowień w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Całość umowy

Niniejsze warunki użytkowania zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, ustalenia i oświadczenia (z wyjątkiem tych, za które odpowiedzialność nie jest wykluczona) między nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej witryny i stanowią całość umowy dotyczącej tej kwestii.

Zmiana Warunków Użytkowania

Możemy od czasu do czasu zmieniać, dostosowywać lub w inny sposób zmieniać niniejsze warunki użytkowania (ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych lub w celu odzwierciedlenia aktualizacji lub zmian w usługach lub funkcjonalności witryny) bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie z tej witryny będzie oznaczać akceptację tych zmienionych warunków użytkowania i należy się z nimi zapoznać przed dalszym korzystaniem z witryny.

Informacje

Niniejsza witryna jest udostępniana przez sweet startup ltd (VAT 159 9379 43) i jest ©USA-ESTA.PL, 37 Warren Street, Londyn, Anglia, W1T 6AD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Normalne godziny pracy to 9.00 – 18.00 w dni powszednie z wyłączeniem świąt państwowych.
Można skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres lub korzystając z funkcji „skontaktuj się z nami” na tej stronie.

Postanowienia różne

Niniejsze warunki użytkowania nie stanowią umowy o spółce cywilnej, wspólnym przedsięwzięciu ani umowy o pracę między stronami, ani nie mogą być za takie uznane.
Użytkownikowi nie wolno cedować, udzielać sublicencji, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób przenosić bądź udzielać jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Nagłówki w niniejszych warunkach użytkowania służą wyłącznie do ułatwienia i nie należy ich brać pod uwagę przy interpretacji niniejszych warunków użytkowania.

Zakończenie obowiązywania

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do tej witryny natychmiast i bez powiadomienia, jeśli w dobrej wierze uznamy, że użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania.

Prawa podmiotów zewnętrznych

Nikt oprócz użytkownika i nas nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (Prawa podmiotów zewnętrznych) z 1999 r. do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania, niezależnie od tego, czy taka osoba lub podmiot został zidentyfikowany z imienia i nazwiska, jako członek klasy lub jako podmiot odpowiadający konkretnemu opisowi. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie narusza praw jakiegokolwiek upoważnionego cesjonariusza.

Prawo właściwe

Korzystanie z tej witryny i Usługi podlega prawu angielskiemu, a użytkownik nieodwołalnie zgadza się na zgłaszanie wszelkich roszczeń lub sporów powstałych w związku z niniejszą witryną bądź z niej wynikających (oraz wszelkimi sposobami korzystania z witryny lub Usługi i/lub możliwości oferowanych za jej pośrednictwem) do niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Paszport i wiza

W celu uzyskania tych informacji należy skonsultować się z odpowiednią ambasadą lub konsulatem. Wymogi mogą ulec zmianie i należy sprawdzić obowiązujące przepisy w odpowiednim czasie przed wyjazdem. Niestety nie ponosimy żadnej odpowiedzialność za odmowę lotu lub wjazdu do jakiegokolwiek kraju z powodu nieposiadania właściwego paszportu, wizy lub innych dokumentów wymaganych przez jakiekolwiek linie lotnicze, władze lub państwo. Zdrowie: Zalecenia dotyczące szczepień na podróż mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i należy skonsultować się z lekarzem w sprawie aktualnych zaleceń przed wyjazdem. Wymagania zdrowotne dla miejsca docelowego podróży zostały opisane w ulotce departamentu zdrowia zatytułowanej „Porady dotyczące zdrowia dla podróżnych” (T4). Obowiązkiem podróżnego jest uzyskanie wszystkich zalecanych leków i stosowanie się do wszystkich zaleceń medycznych w związku z podróżą.
Korzystanie przez Użytkownika z Witryny i/lub Oferowanej Usługi odbywa się przy ścisłym założeniu, że Witryna i/lub Oferowana Usługa nie są zaangażowane w udzielanie porad i nie należy na nich polegać przy rozpoczynaniu jakichkolwiek powiązanych podróży lub podejmowaniu innych decyzji. Informacje zawarte w Witrynie lub Oferowanej Usłudze są dostarczane bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących dokładności, przydatności do określonego celu, kompatybilności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek elementów Witryny i/lub Oferowanej Usługi. Spółka nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Witryny i/lub Oferowanej Usługi, ani nie gwarantuje że jakiekolwiek oświadczenia lub stwierdzenia zawarte na Stronie będą wolne od błędów.


Polityka ochrony danych

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez USA-ESTA.PL. Zawiera ona informacje o następujących kwestiach:

 • Jakie dane osobowe są gromadzone na temat użytkowników za pośrednictwem strony internetowej, w jaki sposób są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.
 • Jakie są opcje użytkownika w odniesieniu do wykorzystania jego danych.
 • Procedury bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem danych.
 • Jak można poprawić ewentualne nieścisłości w informacjach.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Jesteśmy wyłącznymi właścicielami informacji gromadzonych na tej stronie. Gromadzimy wyłącznie dane dobrowolnie przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem oraz mamy dostęp wyłącznie do takich danych. Nie będziemy nikomu sprzedawać ani udostępniać tych danych. Dane zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi w związku z powodem kontaktu z nami. Nie będziemy udostępniać danych użytkowników podmiotom zewnętrznym spoza naszej organizacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do spełnienia żądania użytkownika, np. do wysłania zamówienia pocztą elektroniczną lub przetworzenia płatności.

Dostęp do informacji i kontrola nad nimi

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów z nami. Następujące czynności użytkownik może wykonać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej:

 • Sprawdzenie, czy i jakie dane posiadamy na jego temat.
 • Zmiana i/lub korekta danych, które posiadamy na jego temat.
 • Prośba o usunięcie wszelkich danych, które posiadamy na jego temat.
 • Przekazanie ewentualnych obaw związanych z wykorzystywaniem przez nas danych użytkownika.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony danych użytkowników. Poufne informacje przesyłane za pośrednictwem strony internetowej są chronione zarówno online, jak i offline. Wszystkie gromadzone poufne informacje (np. dane karty kredytowej) są szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób. Można to sprawdzić, szukając ikony zamkniętej kłódki w dolnej części przeglądarki internetowej lub „https” na początku adresu strony internetowej. Oprócz szyfrowania w celu ochrony poufnych informacji przesyłanych online, zabezpieczamy również dane w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonywania określonej pracy (na przykład rozliczeń lub obsługi klienta), mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Zamówienia

Zgodnie z naszymi warunkami konieczne jest podanie wymaganych informacji w celu realizacji zamówienia. Informacje te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest podanie danych osobowych, teleadresowych, informacji o podróży i danych biometrycznych (pełne imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, informacje paszportowe, plan podróży itp.), a także informacje finansowe (numer karty kredytowej, data ważności itp.). W razie problemów z realizacją zamówienia, użyjemy danych kontaktowych użytkownika, aby się z nim skontaktować.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji z dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny przez odwiedzających oraz do sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie internetowej. Korzystanie z plików cookie nie jest powiązane z żadnymi danymi osobowymi na naszej stronie. Niniejsza strona używa dwóch rodzajów plików cookie: analitycznych plików cookie i plików cookie witryny. Pliki cookie witryny są niezbędne do realizacji zamówienia i korzystania ze strony internetowej. Z analitycznych plików cookie można zrezygnować, korzystając z poniższego łącza:

Inne strony internetowe

Korzystamy z usług firmy przetwarzającej płatności, aby wystawiać użytkownikom rachunki za towary i usługi, oraz firmy wysyłającej e-maile z powiadomieniami o zamówieniach. Firmy te nie zatrzymują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują danych osobowych do żadnych drugorzędnych celów poza wypełnieniem zamówienia i działają zgodnie z RODO, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Łącza

Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do innych stron. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi opuszczania naszej witryny i przeczytali oświadczenia o ochronie prywatności innych witryn, które gromadzą dane osobowe.

Jeśli użytkownik uważa, że nie przestrzegamy niniejszej polityki ochrony danych, powinien natychmiast skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@usa-esta.com