Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Jakie są pytania kwalifikacyjne ESTA?

Zaktualizowano: Oct 26, 2022 | Opublikowany: Oct 26, 2022 | Tagi: Uprawnienia ESTA, Pytania ESTA, Wniosek ESTA

Dziewięć pytań kwalifikacyjnych ESTA ma na celu ułatwienie Służbom Celnym i Ochrony Granic USA (CBP) ustalenie dopuszczalności osoby ubiegającej się o wizę do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Każde z tych pytań jest bardzo ważne, ponieważ odpowiedź wnioskodawcy dotycząca kwestii takich jak zdrowie, historia kryminalna, historia narkotykowa, działania związane z terroryzmem, plany zawodowe w USA, historia imigracji i wiz USA, a także historia podróży do wybranych krajów w Afryce i na Bliskim Wschodzie, daje CBP wskazówki, czy wnioskodawca może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

1 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy cierpisz na zaburzenie fizyczne lub psychiczne; czy nadużywasz lub jesteś osobą uzależnioną od narkotyków; czy obecnie cierpisz na którąkolwiek z następujących chorób (choroby zakaźne są określone zgodnie z art. 361 pkt. b ustawy o publicznej służbie zdrowia): cholera, błonica, gruźlica zakaźna, dżuma, ospa, żółta gorączka, wirusowa gorączka krwotoczna, w tym Ebola, Lassa, Marburg, krymsko-kongijska, ciężkie ostre choroby układu oddechowego zdolne do przenoszenia się na inne osoby i mogące powodować zgon.”

Pierwsze pytanie kwalifikacyjne do ESTA dotyczy zdrowia fizycznego i psychicznego wnioskodawcy, zażywania narkotyków, a także chorób zakaźnych. Pytanie to wyraźnie określa rodzaje chorób, które wnioskodawca musi ujawnić. Powodem, dla którego tematy związane ze zdrowiem są objęte jednym pytaniem, jest ich zbiorowe postrzeganie jako ryzyka obciążenia zdrowia mieszkańców USA i systemu opieki zdrowotnej tego kraju, jeśli podróżny cierpi na zaburzenia fizyczne lub psychiczne, uzależnienie od narkotyków lub jakiekolwiek choroby. Zrozumiałe jest, że rząd USA chce kontrolować i regulować choroby zakaźne wraz z innymi zagrożeniami dla zdrowia.

2 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś aresztowany/-a lub skazany/-a za przestępstwo, które spowodowało poważne uszkodzenie mienia lub poważne szkody dla innej osoby lub władz rządowych?”

Drugie pytanie kwalifikacyjne ESTA wymaga od wnioskodawcy ujawnienia przestępstw niezwiązanych z narkotykami, które spowodowały szkodę dla osoby lub mienia, poprzez udzielenie odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wcześniej w tym pytaniu używano określenia „naganność moralna”, co prowadziło do nieporozumień w związku z definicją prawną. W związku z tym DHS zmienił pytanie na jego obecną formę podaną powyżej i choć jest ono bardziej jasne, użycie terminu „poważne” wprowadza subiektywność w interpretacji pytania. Ocena poziomu powagi szkody wyrządzonej przez poprzednie przestępstwo zależy od decyzji wnioskodawcy. Każdy rząd europejski klasyfikuje dotkliwość przestępstw inaczej w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, które określają przestępstwa karne jako przestępstwa, wykroczenia (zwane również naruszeniami) lub występki. Na przykład, w zależności od całkowitej szkody, występki są zwykle uważane za mniej poważne czyny przestępcze oraz obejmują takie działania, jak drobna kradzież, nietrzeźwość w miejscu publicznym, wandalizm, lekkomyślna jazda samochodem i posiadanie konopi indyjskich. Przestępstwa są bardzo poważne i obejmują czyny, takie jak nieumyślne spowodowanie śmierci, morderstwo, włamanie, uchylanie się od płacenia podatków, podpalenie, zdradę, oszustwo itp. Wnioskodawca powinien jednak pamiętać, że podczas przeprowadzania kontroli wnioskodawców ESTA ma dostęp do rejestrów karnych i policyjnych rządów europejskich.

3 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy naruszyłeś/-łaś kiedykolwiek prawo związane z posiadaniem, używaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków?”

Trzecie pytanie kwalifikacyjne do ESTA dotyczy przestępstw związanych z narkotykami. W przeciwieństwie do innych pytań na formularzu ESTA, pytanie to jest bardzo jasne, zwięzłe i proste w interpretacji, niezależnie od tego, gdzie wnioskodawca zamieszkuje lub jakie posiada obywatelstwo. Zasadniczo każdy wnioskodawca ESTA, który złamał przepisy dotyczące przetwarzania, używania lub dystrybucji nielegalnych narkotyków, powinien odpowiedzieć „tak” na to pytanie.

4 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy zamierzasz angażować się lub kiedykolwiek angażowałeś/-łaś się w działalność terrorystyczną, szpiegostwo, sabotaż lub ludobójstwo?”

Czwarte pytanie kwalifikacyjne do ESTA jest jasno sformułowane i ma na celu dyskwalifikację wnioskodawców, którzy popełnili czyny stanowiące terroryzm, szpiegostwo, sabotaż lub ludobójstwo. To pytanie nie dotyczy wcześniejszej historii kryminalnej wnioskodawcy w odniesieniu do tych działań, ale wymaga od wnioskodawcy ESTA ujawnienia, czy ma on zamiar uczestniczyć w takich działaniach podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wnioskodawca faktycznie zamierza angażować się w takie działania, powinien odpowiedzieć „tak” na to pytanie. Definicje według słownika Merriam-Webster:

Terroryzm to „bezprawne stosowanie przemocy i zastraszania, zwłaszcza wobec ludności cywilnej, w dążeniu do celów politycznych”.

Szpiegostwo to „praktyka szpiegowania lub wykorzystywania szpiegów, zazwyczaj przez rządy państw w celu uzyskania informacji politycznych i wojskowych”.

Sabotaż to „celowe niszczenie, uszkadzanie lub utrudnianie (czegoś), szczególnie dla korzyści politycznych lub militarnych”.

Ludobójstwo to „celowe zabijanie dużej grupy ludzi, szczególnie członków określonego narodu lub grupy etnicznej”.

5 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy popełniłeś/-łaś kiedykolwiek oszustwo lub podałeś/-łaś nieprawdziwe dane dotyczące siebie lub innych osób, aby uzyskać wizę lub wjazd do Stanów Zjednoczonych bądź pomóc innym osobom w uzyskaniu wizy lub wjeździe do tego kraju?”

Wnioskodawcy, którzy popełnili oszustwo i podali nieprawdziwe dane podczas ubiegania się o wizę USA lub o zezwolenie elektroniczne, są uważani za zagrożenie dla bezpieczeństwa. W związku z tym CBP umieściło pytanie na ten temat w formularzu kwalifikacyjnym ESTA, aby odmówić zezwolenia takim osobom. Niezależnie od tego, czy przestępstwo zostało popełnione dla własnej korzyści czy też na korzyść innej osoby, wnioskodawca ESTA musi ujawnić popełnienie oszustwa lub podanie nieprawdziwych danych, nawet jeśli nie został oskarżony lub oszustwo nie zostało wykryte.

6 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy poszukujesz obecnie pracy w Stanach Zjednoczonych lub byłeś/byłaś wcześniej zatrudniony/-a w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej zgody rządu USA?”

Osoby odwiedzające Stany Zjednoczone korzystające z Programu Zwolnień lub innych wiz niezwiązanych z pracą nadużywają warunków pobytu w Stanach Zjednoczonych, podejmując pracę bez zgody rządu USA. To pytanie ma na celu dyskwalifikację wnioskodawców ESTA, którzy szukają pracy w Stanach Zjednoczonych, oraz osób, które wcześniej naruszyły warunki wiz USA. Osobom odwiedzającym USA z wizą B-1 lub w programie ruchu bezwizowego nie wolno podejmować żadnej pracy. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek formy płatnej pracy w Stanach Zjednoczonych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej wizy pracowniczej. ESTA nie może być używana przez osoby poszukujące pracy, jednak może być używana do podróży na rozmowę kwalifikacyjną, która została zaplanowana przed przyjazdem do USA. Na granicy wnioskodawcy z zatwierdzonymi ESTA mogą zostać poproszeni o wyjaśnienie, że celem ich wizyty jest zaplanowana rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto na amerykańskiej karcie lądowania odwiedzający powinien podać, że podróż ma cele biznesowe.

7 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy kiedykolwiek otrzymałeś/-łaś odmowę w sprawie wniosku o wizę USA, o którą ubiegałeś/-łaś się z obecnym lub poprzednim paszportem, lub czy kiedykolwiek otrzymałeś/-łaś odmowę w sprawie wjazdu do Stanów Zjednoczonych bądź wycofałeś/-łaś wniosek o przyjęcie w porcie wjazdu do USA?”

Siódme pytanie kwalifikacyjne ESTA wyraźnie wymaga informacji na temat wcześniejszych odmów wniosków wizowych w USA, a także wszelkich odmów na granicy USA. Pytanie dotyczy również wszelkich wcześniejszych wycofań, które wnioskodawca ESTA mógł zainicjować na granicy USA. CBP zakłada, że wnioskodawca wycofujący swój wniosek na granicy działa z obawy przed oczekującym negatywnym wynikiem w sprawie przyjęcia do USA, dlatego wycofane wnioski są postrzegane w taki sam sposób, jak odrzucenia. Należy pamiętać, że to pytanie nie wymaga informacji na temat poprzednich odmów ESTA, ponieważ system automatycznie rozpoznaje historię wniosku po jego przesłaniu. Wnioski ESTA są odrzucane w wyniku popełnienia błędu przez wnioskodawcę przy wypełnianiu formularza. Prawdopodobnym scenariuszem jest to, że wnioskodawca ESTA będzie musiał ponownie złożyć formularz, a odpowiedź „tak” na pytanie spowoduje powtórzenie cyklu.

8 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy kiedykolwiek przebywałeś/-łaś w Stanach Zjednoczonych dłużej niż przez okres dozwolony przez rząd USA?”

Przekroczenie okresu obowiązywania zezwolenia w ramach ruchu bezwizowego lub wizy podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych i naruszenie warunków wizy są uważane za rażące naruszenia. W związku z tym osoby, które przekroczyły czas obowiązywania poprzedniej wizy USA lub ESTA, mogą spodziewać się problemów z uzyskaniem kolejnych wiz lub elektronicznych zezwoleń na podróż do Stanów Zjednoczonych. Przekroczenie dozwolonego czasu określonego w wizie lub zezwoleniu ESTA nawet o jeden dzień będzie miało konsekwencje dla przyszłych szans na przyjęcie wniosku ESTA.

9 Pytanie kwalifikacyjne ESTA

„Czy podróżowałeś/-łaś lub przebywałeś/-łaś w Iranie, Iraku, Libii, Korei Północnej, Somalii, Sudanie, Syrii lub Jemenie w dniu 1 marca 2011 r. lub później?”

W 2016 r. wprowadzono dodatkowe przepisy w związku z podwyższonym poziomem bezpieczeństwa i zagrożeniami terrorystycznymi. Dziewiąte pytanie kwalifikacyjne do ESTA zostało włączone do formularza ESTA w celu dyskwalifikacji osób, które podróżowały do Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Korei Północnej, Somalii lub Jemenu od 2011 roku. Kraje te są uważane przez DHS za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa, a zatem wnioskodawcy ESTA, którzy podróżowali do tych krajów od 2011 r., będą musieli ujawnić ten fakt we wniosku ESTA.

Udzielenie odpowiedzi „tak” na te pytania kwalifikacyjne prawdopodobnie spowoduje odrzucenie wniosku ESTA. Należy upewnić się, że w pełni rozumiesz pytania, czytając je uważnie przed udzieleniem odpowiedzi. Jeśli odpowiesz „tak”, system będzie wymagać potwierdzenia odpowiedzi przed kontynuowaniem. Wprowadzenie w błąd lub celowe podanie fałszywych informacji na temat pytań kwalifikacyjnych lub jakiejkolwiek części formularza prawdopodobnie spowoduje odrzucenie wniosku ESTA.

Posiadacze paszportów z państw objętych programem zwolnienia z obowiązku wizowego, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii lub krajów Europy Zachodniej mogą kwalifikować się do uzyskania ESTA. ESTA jest ważna do celów turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych. Rozpocznij składanie wniosku lub zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej o ESTA

Złóż wniosek o ESTA